ضروریات آمار حیاتی

توضیحات

بسیاری از دانشجویان و پژوهندگان علوم پزشکی با نحوه گردآوری داده‌ها، تفسیر و تفسیر داده‌ها و خطاهای احتمالی که در اثر تفسیرهای نادرست ایجاد می‌شوند به قدر کفایت آشنا نباشند. حتی وقتی یک متخصص آمار، داده‌های آنها را تحلیل می‌کند آشنایی کافی با نحوه خواندن و گزارش کردن نتایج آماری را ندارند. در این دوره شما با مفاهیم اساسی آمار حیاتی، درک روابط آماری، آنالیزهای آسان با نرم افزارهای رایج و خطاهای احتمالی در تحلیل داده‌ها آشنا می‌شوید.