وبینار تحلیل داده محور وضعیت کرونا در سطح کشور و پیشنهاد های سیاستی