تیر 20, 1403

Aedes mosquito

#Aedesدنگی از طریق نیش پشه آلوده به افراد منتقل می شود. پشه ها در طول روز و شب نیش می زنند. هیچ واکسن دنگی به طور […]