کتابخانه دیجیتال

کارگاه متاآنالیز
فوریتهاي پزشکی در اورژانس پیش بیمارستانی جلد دوم
درمان های گام به گام در اورژانس پیش بیمارستانی
Avicenna: The Prince of Medicine
راهنمای پزشکان برای بیماران مبتلابه کووید- 19
سالنامه مهاجرتی ایران۱۴۰۰
تهیه نقشه در محیط ArcMAP
حدود مجاز مواجهه شغلی
Journal of religion and Health
سالنامه مهاجرتی ایران- 1399
GLOBAL BURDEN OF DISEASE
یافته های تصویربرداری از کووید 19
ابن سینا و تدبیر منزل
مدیسینا
جایگاه رازي در طب دنیا و ایران
COVID-19 is not a pandemic
سنگ کلیه و مثانه از دیدگاه محمدبن زکریای رازی
سنگ کلیه و مثانه از دیدگاه محمدبن زکریای رازی
پورسینا-مدیسینا
پورسینا آموزگاری خردمند
medicinna
The Clinician Role in Health Care Delivery and Innovation
مدیسینا
نسخه اول دستورالعمل نظام مراقبت و بیماریابی کووید 19 پانزدهم تیر ماه
corona-medicinna
SARS-CoV-2 seroprevalence in COVID-19 hotspots
covid-19
Clinical guide for the management of critical care for adults with COVID-19 during the Coronavirus pandemic