اخبار و مقالات

آیا طیف نور فرابنفش در از بین بردن ویروس کرونا نقش دارد؟

کووید19 موجود در قطرات معلق در هوا توسط طول موجی از نور فرابنفش که برای انسان خطرناک نیست، 99.9%از میان می رود

 تماس مداوم با طیف بلند نور مهتابی‌های فرابنفش  موج کوتاه در حد مجاز کنونی، حدود 90 درصد ویروسهای معلق در هوا را در مدت 8 دقیقه از بین میبرد. این میزان در 11 دقیقه به 95 درصد، در 16 دقیقه به 99 درصد و در 25 دقیقه به 99.9 درصد میرسد.

استفاده از لامپ های فرابنفش موج کوتاه در محیط عمومی مسقف قابل اجرا و ایمن است و میتواند خطر انتقال فرد به فرد  کووید 19 یا هرکجا که مردم تجمع می‌کنند را کاهش دهد.

مهتابی‌های فرابنفش میتوانند به صورت ترکیبی با دیگر روشهای پیشگیری مانند استفاده از ماسک، شستشوی مدام دستها و … از انتقال کووید 19 جلوگیری کنند.