اخبار و مقالات

وضعیت ابتلا و مرگ ناشی از بیماری کوید 19 در جهان و ایرانبر اساس گزارشات رسمی، از 30بهمن 1398تا 17 تیر ماه 1399: روند کل مبتلایان از 2 مورد تا 245688، طی140روز بالا رونده بوده است. موارد جدید ابتلا از 11 فروردین به بعد، از 3186 مورد تا 976 مورد رو به کاهش بوده است ولی از 14 اردیبهشت موارد از 976 مورد به3574 مورد در روز 15 خرداد رسید و در 17 تیر ماه  2637 مورد شده است . ابتلا ی روزانه تا اول اردیبهشت ماه، از 3 مورد تا 1348مورد بالارونده واز اول اردیبهشت تا 15 اردیبهشت، رو به کاهش و از 16 اردیبهشت تا  17  تیر تا 1755 نفر افزاینده  می باشد. درصد موارد جدید بیماری نسبت به کل موارد،  نوساندار و در مجموع،  از 73%  تا  1/1% در مسیر کاهش بوده است. موارد کل مرگ بطور طبیعی رو به افزایش بوده است و در تاریخ 17 تیر به اوج (200) رسید. درصد مرگ های جدید به کل مرگ ها تا تاریخ 4 فروردین در نوسان بوده و این تاریخ به بعد از بالاترین حد (7/9%) تا  1/7 درصد کاهنده بوده است

درصد مرگ به کل ابتلا ، از ابتدا تا 14 فروردین نوساندار بوده،  مدتی  خط نسبتا صاف را پیموده و از  17  اردیبهشت از 6/4 درصد تا 4/9درصد در 17 تیر ماه  رو به کاهش است.موارد بهبودی، سیر بالارونده داشته است. درصد بهبود یافتگان نسبت به کل موارد ابتلا ، ابتدا نوسان دار و بعد، از 33/1% در 14 فروردین تا 84/2% در 17 یر ماه افزاینده  بوده است. تعداد موارد وخیم تا 16 فروردین سیر نسبتا افزاینده داشته و از 17 فروردین، ازتعداد 4057 مورد تا  3270 مورد در 17  تیر ماه  سیر کاهشی داشته است. درصد موارد وخیم نیز نسبت به کل مبتلایان از 9/4 درصد در7 فروردین تا 1/4 درصد در 17 تیرماه  رو به کاهش بوده است

منابع

تنظیم دکتر سید منصور رضوی

بر اساس آمار روزانه ی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران

سایت ورد مترز