انیمیشن برتر از طرف سازمان بهداشت جهانی با مضمون فاصله اجتماعی