پیش بینی آینده جهان از زبان مدیر عامل شرکت بنز، “دیتر زیچه”