آیا طیف نور فرابنفش در از بین بردن ویروس کرونا نقش دارد؟