وبینار فتوبیومدلیشن و فتودینامیک تراپی در کنترل بیماری کرونا