جلسه ستاد کرونا برای بررسی تعطیلی دو هفته‌ای تهران