استفاده از فناوریهای نوین در طراحی واکسن علیه ویروس کرونا

پنجشنبه ۳۰اردیبشهت 1400 |  ساعت ۱۱ تا13

زمان برگزاری این رویداد سپری شده است.

توضیحات

باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان با همکاری کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده علوم و فناوریهای نوین و با مشارکت کمیته دانشجویی توسعه آموزش دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران برگزار می نماید.

دکترعلی بمان جبالی *دکتری نانوفناوری پزشکی * هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران

پنجشنبه ۳۰اردیبشهت 1400 |  ساعت ۱۱ تا ۱۳