استفاده از فناوریهای نوین در طراحی واکسن علیه ویروس کرونا

(این رویداد منقضی شده است)

پنجشنبه ۳۰اردیبشهت 1400 |  ساعت ۱۱ تا13

سامانه دانان:daanaan.daan.ir

شناسه:766e753

 گذرواژه: 1101

توضیحات

باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان با همکاری کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده علوم و فناوریهای نوین و با مشارکت کمیته دانشجویی توسعه آموزش دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران برگزار می نماید.

دکترعلی بمان جبالی *دکتری نانوفناوری پزشکی * هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران

پنجشنبه ۳۰اردیبشهت 1400 |  ساعت ۱۱ تا ۱۳

سامانه دانان:daanaan.daan.ir

شناسه:766e753

 گذرواژه: 1101