تازه های کرونا ۲۰۲۲

ثبت نام : www.corona.ir

 زمان : ۱ لغایت ۲۷ اسفند

گروه هدف : شامل همه رشته های پزشکی و پیرا پزشکی

توضیحات

معاونت آموزشی سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران برگزار میکند

برنامه آموزش مجازی تازه های کرونا ۲۰۲۲

تازه های کرونا ۱

 واکسیناسیون – تشخیص- تظاهرات بالینی

شناسه برنامه : ۳۷۲۳- ۸ امتیاز بازآموزی

تازه های کرونا ۲

 درمان – توانبخشی – ابعاد حقوقی

شناسه برنامه : ۳۷۳۳- ۸ امتیاز بازآموزی

 

ثبت نام : www.corona.ir

 زمان : ۱ لغایت ۲۷ اسفند

گروه هدف : شامل همه رشته های پزشکی و پیرا پزشکی