حکمرانی خوب سلامت روان

شنبه ۱۳ و چهارشنبه ۱۷ آذر ۱۴۰۰، ساعت ۱۳ الی ۱۸

زمان برگزاری این رویداد سپری شده است.

توضیحات

حکمرانی خوب سلامت روان

دکتر امیرحسین تكیان

استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران و بنیانگذار اندیشکده حکمرانی خوب سلامت

دکتر علی جعفریان

استاد و رئیس اسبق دانشگاه علوم پزشکی تهران

دکتر علیرضا اولیایی منش

استاد و معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی تهران

دکتر کیومرث اشتريان

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

دکتر احمد حاجبی

مدیرکل دفتر سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد، وزارت بهداشت

دکتر ولی الله وحدانی نیا

عضو هیئت علمی دانشگاه

دکتر نرگس رستمی گوران

عضو هیئت علمی وزارت بهداشت

دکتر حانیه سادات سجادی

عضو هیئت علمی مرکز تحقیق و توسعه سیاست های دانشگاه علوم پزشکی تهران

شنبه ۱۳ و چهارشنبه ۱۷ آذر ۱۴۰۰، ساعت ۱۳ الی ۱۸