دومین وبینار ملی فناوری های جایگزین حیوانات آزمایشگاهی

۳ تیرماه ۱۴۰۰

پنج شنبه ساعت ۹:۰۰  تا ۱۲:۳۰

زمان برگزاری این رویداد سپری شده است.

توضیحات

۳ تیرماه ۱۴۰۰

پنج شنبه ساعت ۹:۰۰  تا ۱۲:۳۰

برگزار کنندگان: پژوهشگاه رویان و دانشکده علوم پایه و فناوری های نوین علوم پزشکی جهاد دانشگاهی

دبیر علمی: دکتر سید ابوالحن شاهزاده فاضلی

مخاطبان: گروه های علوم پزشکی، علوم زینی، علوم پایه دامپزشکی، پژوهشگران و گروههای آموزشی استفاده کننده از حیوانات آزمایشگاهی

مراکز همکار: کار گروه وزارتی اخلاق در پژوهش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دانشگاه علم و فرهن معاونت پژوهش و فناوری جهاد دانشگاهی، انجمن ژنتیک ایران، کارگروه اخلاق در پژوهش جهاد دانشگاهی، پژوهشگاه فناوری های نوین علوم زیستی جهاد دانشگاهی ابن سینا

آدرس دبیر خانه: تهران، بزرگراه رسالت انتهای خیابان بنی هاشم ش الی، میدان بنی هاشم ، کوی حافظ کوچه روبان، پلاک ۱۲۰۱، معاونت آموزشی،