سمینار هفتگی گروه فیزیولوژی دانشگاه تربیت مدرس

(این رویداد منقضی شده است)

لینک ورود:

https://lablive.modares.ac.ir/b/hos-oju-6jf

رمز ورود: ۳۵۴۷۲۶

توضیحات

سه شنبه 18 خرداد ساعت8:15تا 10

 لینک ورود:  https://lablive.modares.ac.ir/b/hos-oju-6jf

رمز ورود: ۳۵۴۷۲۶

ورود برای همه آزاد می باشد. لطفا در ابتدای ورود، رمز را وارد کنید و در تلاش دوم، نام و نام خانوادگی خود را بنویسید