مراقبت های بارداری و زایمان در همه گیری بیماری covid19

تومان

(این رویداد منقضی شده است)

لینک ورود: https://daanaan.daan.ir

شناسه کلاس: 2008a64

گذر واژه: 12345

توضیحات

زمان: پنجشنبه 13 آذر ماه 1399

ساعت 15 الی 17

مدرس: خانم دکتر فرمهینی فرهانی

ورود برای دانشجویان آزاد میباشد

لینک ورود: https://daanaan.daan.ir

شناسه کلاس: 2008a64

گذر واژه: 12345