مرور سیستماتیک و متاآنالیز

ریال15.000.000

 زمان : 26 و 27 مرداد

گروه هدف : اساتید علوم پزشکی و دانشجویان دوره تکمیلی

ناموجود

توضیحات

موسسه تحقیقات سلامت آبان برگزار می کند:

مرور سیستماتیک و متاآنالیز

اساتید علوم پزشکی و دانشجویان دوره تکمیلی

مدرس:

جناب آقای دکتر خوشدل

 

تاریخ برگزاری: 26 و 27 مرداد

ساعت کلاس: ۸ تا ۱۳:۳۰

ظرفیت: 10 نفر

ساعت آموزشی: 10 ساعت

 

سرفصل موضوعات:

1- An overview of medical literature and types of reviews
2- Cochrane library and database
3- Basic elements of systematic reviews
4- Steps of systematic reviews
5- Critical Appraisal of medical publications
6- Levels of evidences and evidence pyramid
7- Main concepts of meta-analysis
8- Inferential elements of meta-analysis
9- Constructing and interpretation of forest plots
10- Applying softwares for meta-analysis
11- Standards of reporting in meta-analysis
12- Review and appraisal of meta-analyses