وبینار آموزشی تریاژ بیمارستانی و ملاحظات آن در ایام کرونا

زمان برگزاری این رویداد سپری شده است.

توضیحات

برگزارکنندگان:

معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی آزاد تهرانمرکز پزشکی آموزشی بوعلی

دفتر توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان بوعلی

گروهای هدف: متخصصان طب اورژانس،پزشکان عمومی، پرستاران و ماماها

زمان: دوشنبه 99/9/24

ساعت 16 تا 18/30

تلفن دبیرخانه: -36604854-021