وبینار توانبخشی در دریا

تومان

(این رویداد منقضی شده است)

لینک ورود:

www.RoxanWebinar.ir

توضیحات

ششمین همایش طب پیشگیری،بهداشت،امداد و درمان بر روی شناور های سطحی و زیر سطحی

29 بهمن 1399

ساعت9 الی 11

لینک ورود:www.RoxanWebinar.ir