وبینار مطالعات گسترده ژنومي در بيماريهاي چندعاملي: بيماري پرفشاري خون در جمعیت ایران

ساعت برگزاری: ۱۰-۱۲

تاریخ: ۱۴۰۰/۰۶/۰۳

زمان برگزاری این رویداد سپری شده است.

توضیحات

وبینار مطالعات گسترده ژنومي در بيماريهاي چندعاملي: بيماري پرفشاري خون در جمعیت ایران با نگاهی براولین مطالعه گسترده ژنومی پرفشاری خون درجمعیت ایرانی

امتیاز بازآموزی با شناسه : ۱۹۹۸۲۸

ساعت برگزاری: ۱۰-۱۲

تاریخ:

۱۴۰۰/۰۶/۰۳

دکتر مریم دانشپور ا متخصص ژنتیک ملکولی پزشکی

۱۰/۳۰-۱۰

دکتر مهدی اکبرزاده متخصص آمار زیستی

۱۱/۰۰-۱۰/۳۰

 دکتر مهدی پیشگاهی متخصص بیماری های قلب و عروق

۱۱/۰۰ – ۱۱/۳۰

دکتر گودرز کلی فرهود متخصص اپیدمیولوژی

۱۲/۰۰-۱۱/۳۰

پرسش و پاسخ

۱۲/۱۵-۱۲/۰۰