چگونه یک مقاله علمی انگلیسی بنویسیم

 تاریخ برگزاری:

۳۰ خرداد از ساعت ۱۴ الی ۱۹

زمان برگزاری این رویداد سپری شده است.

توضیحات

 تاریخ برگزاری: ۳۰ خرداد از ساعت ۱۴ الی ۱۹

مدرس :دکتر شريف مرادی(عضو هیئت علمی پژوهشگاه رویان)

+ بایدها و نباید های نگارش

+انتخاب مجله هدف معتبر 

+ نکات و معیار های نویسندگی

+تخلف علمی و سرقت ادبی

+ سازمان دهی شکل ها و پیش نویس

+نحوه موثر نوشتن نامه همراه مقاله 

+ نگارش بخش های مختلف

+تعامل موثر با داوران