کارگاه روش تحقیق در پزشکی

زمان برگزاری این رویداد سپری شده است.

توضیحات

تحقیقات پزشکی باید با روش‌های دقیق و صحیح انجام شود تا نتایج آنها معتبر، قابل تعمیم و کاربردی باشد. بسیاری از تحقیقات جاری در محیط‌های آکادمیک و مراکز پژوهشی مبتلا اشکالات رایجی است که پس از پایان پروژه مشخص می‌شود و مانع انتشار و یا کاربرد نتایج به دست آمده می‌شود. در این کارگاه با نکات بسیار مهم و اشتباهات رایج در تحقیقات پزشکی آشنا می‌شوید و مهارت‌های خود را در این زمینه افزایش خواهید داد.