دستور وزیر بهداشت برای آماده‌باش دانشگاه‌های علوم پزشکی جنوب کشور